Tutvustus

Tartu Ülikooli Futulab on praktika vahendamise keskkond, mida haldavad majandusteaduskonna praktika koordinaatorid Anneli Lorenz ja
Merily Heinalo. Keskkonna eesmärk on võimaldada tulevikku vaatavat ja arengut soodustavat koostööd üliõpilase, ülikooli ja tööandja/ettevõtte
vahel. Futulab toetab üliõpilasi tööturuks vajalike oskuste ja kogemuste saamisel ning sellega liitumine on vabatahtlik. Allpool saab lähemalt
lugeda, milliseid võimalusi Futulabi keskkond pakub üliõpilasele ja projektipraktika idee esitajale.

1. ÜLIÕPILANE
 • Üliõpilane saab lisada oma profiili. Tööandjal on võimalik sellega tutvuda ja leida enda ettevõttesse motiveeritud praktikante.
 • Profiili kuvatakse keskkonnas 12 kuud, pärast seda see kustub ja üliõpilane võib oma profiili uuesti lisada.

2. PROJEKTIPRAKTIKA
 • Projektipraktika on üleülikooliline õppeaine (SVMJ.02.014), mida saavad valida kõik üliõpilased valik- või vabaainena. ÕIS-is registreeritakse üliõpilane ainele kursuse lõpus. Tutvu ainekaartiga.
 • Projektipraktikaks saavad ideid esitada kõik osapooled (edaspidi idee esitaja) – üliõpilased, ülikooli töötajad, ettevõtted, organisatsioonid, üksikisikud.
 • Ideede esitamine toimub https://praktika.ut.ee/projektipraktika/ lehel. Kõigepealt tuleb klõpsata Esita projekt, seejärel projektivorm alla laadida. Kui projektivorm on täidetud siis tuleb see samas aknas (praktika.ut.ee/projektipraktika → Esita projekt → lahter Esita projekt) PDF-vormingus üles laadida.
 • Projektipraktika meeskond koosneb 3-10 üliõpilasest, kes on erinevatelt õppekavadelt ja -astmetelt. Meeskonnal on võimalus projektis koostööd teha erinevate osapooltega. 
 • Eesmärk on koostöös luua uusi teadmisi ning et see kogemus oleks mõlemale osapoolele arendav kogemus. Nii idee esitajalt kui üliõpilastelt oodatakse projekti panustamist ja selle läbiviimisest õppimiskogemuse saamist.
 • Idee esitajal on võimalus koos üliõpilaste tiimiga testida aktuaalseid juhtumeid, analüüsida probleeme ja/või viia ellu ideid. Üliõpilased saavad võimaluse teha koostööd organisatsioonide ja sealsete aktuaalsete teemadega. See annab neile kogemuse reaalses töökeskkonnas ja võimaluse lisaks teoreetilisele teadmistele omandada praktilisi kogemusi.
 • Juhendamine pakub õppejõule teadmisi, kuidas juhtida valdkondadevahelisi protsesse, panna üliõpilasi tegema valdkondadevahelist koostööd ja arendada nende ettevõtlikkust.
 • Projektipraktikat koordineerib majandusteaduskond. Lisateavet saab aadressil praktika@ut.ee.
2.1. IDEE ESITAJA ROLL JA ÜLESANDED
 • Idee esitaja on kas ise või määrab kellegi teise projekti juhendajaks. Idee esitaja kui juhendaja ülesanneteks on:
  • Kohtuda projekti kestel meeskonnaga.
  • Arutada ja leppida kokku meeskonnaga projekti eesmärk ja tegevused.
  • Anda sisendit üliõpilastele projekti idee elluviimiseks.
  • Projekti meeskonda ehk üliõpilasi toetada, suunata ja anda neile jooksvalt tagasisidet.
  • Nõuda meeskonnalt ülesannete esitamist kindlateks tähtaegadeks.
  • Pidada kinni projektipraktika struktuurist.
2.2. ÜLIÕPILASE ROLL JA ÜLESANDED
 • Üliõpilased valivad ja liituvad huvipakkuva projektiga lehel praktika.ut.ee/projektipraktika Üliõpilased töötavad projektis meeskonnana. Nende peamisteks ülesanneteks on:
  • Sõnastada projekti ühine, täpne ja konkreetne eesmärk.
  • Koostada ja viia ellu projektiplaan, sh tegevused, tähtajad, vastutusalad.
  • Suhelda ja koostöötada idee esitajaga.
  • Sõnastada ja analüüsida nii oma kui projekti õpieesmärke.
  • Osaleda seminarides.
2.3. ÜLIKOOLI ROLL JA ÜLESANDED
 • Projektipraktika meeskonda ja idee esitajat toetavad ülikoolist projektipraktika koordinaatorid, kelle peamisteks ülesanneteks on:
  • Esitatud projektiideede ülevaatamine ja tagasisidestamine.
  • Üliõpilaste registreerimine projekti.
  • Sissejuhatava, vahe- ja lõpuseminari korraldamine ja läbiviimine.
  • Anda tagasisidet üliõpilaste tehtud ülesannetele.
  • Toetada ja suunata üliõpilasi ja idee esitajat projekti protsessis.
2.4. konfidentsiaalne teave ja intellektuaalne omand
 • Projekti konfidentsiaalne teave. Idee esitaja peab läbi mõtlema, kas projektis on sellist teavet, mida tuleks hoida konfidentsiaalsena ja kui on, siis tuleb väga selgelt määratleda, mis täpselt kuulub konfidentsiaalse teabe alla. Konfidentsiaalsena hoitava teabe määratlus on oluline ja see ei tohi sisaldada teavet, mis on avalikult kättesaadav ja üldjuhul mitte õpilase enda projekti tulemusi.
 • Projekti intellektuaalne omand. Üliõpilase poolt loodud tulemuste intellektuaalomandi õigused (õigus autoriõigusele, autoriõigusega kaasnevatele õigustele ja tööstusomandile) kuuluvad üliõpilasele. See tähendab intellektuaalomandi õigusi tekstile, diagrammidele, joonistele, kujundustele, tarkvarale jt autoriõiguse objektidele ning leiutistele, kasulikele mudelitele, tööstusdisaini lahendustele, oskusteabele jt tööstusomandi objektidele, kui üliõpilase ja ettevõtte vahel sõlmitud lepinguga pole kokkulepitud teisiti. Intellektuaalomandi varalisi õigusi tulemustele saab üliõpilane:
  • ettevõttele loovutada. Sellisel juhul ei saa üliõpilane tulemusi edaspidi ise kasutada ega anda tulemuste kasutusõigust kolmandatele isikutele. 
  • ettevõttele tulemuste kasutusloa e litsentsi andmine. Sellisel juhul lepitakse ettevõttega kokku tulemuste kasutamise eesmärk, viis, territooriumid jms.
   • Ettevõttele antava lihtlitsentsi puhul jääb üliõpilase õigus ka ise tulemusi kasutada. 
   • Eksklusiivse- ehk ainulitsentsi puhul on ettevõttel ainulitsentsi kehtivuse ajal kokkulepitud viisil ja territooriumitel ainuõigus tulemusi kasutada ja üliõpilane ise tulemusi kasutada ei saa.  
  • Hoolimata valitud lahendusest tuleb ettevõttel tulemuste kasutamisel viidata üliõpilasele kui tulemuse autorile. Nii varaliste õiguste loovutamise kui litsentseerimise puhul peaksid üliõpilane ja ettevõte läbi rääkima ka üliõpilasele makstava võimaliku tasu.   Kokkulepped on vabatahtlikud. Kui leping tekitab ebamugavustunnet ning üliõpilane ei soovi seda idee esitajaga sõlmida või ei suudeta jõuda läbirääkimistel mõlemale poolele sobiva kokkuleppeni, on parem lahendus mõne muu projekti valimine.  Projektipraktika koostöös ei ole nõutav, et üliõpilaste ja ettevõtte vahel sõlmitakse konfidentsiaalsuse ja intellektuaalomandi leping. Loomulikult on hea mõte koostöö ootused eelnevalt kokku leppida. Samas tuleb tähele panna, et juhul, kui konfidentsiaalset infot edastatakse sõlmimata konfidentsiaalsuslepingut, ei ole info saladuses hoidmine tagatud.    Kui ettevõte nõuab üliõpilasprojekti läbiviimiseks konfidentsiaalsuse ja intellektuaalomandi õiguste lepingut, siis Tartu Ülikool on selleks ette valmistanud lepinguvormid, mille ülikool on eelnevalt heaks kiitnud eesmärgiga tagada üliõpilastele mõistlikud tingimused ja seetõttu soovitame kasutada neid projektipraktika jaoks.
 • Intellektuaalse omandi üleandmise kokkulepe. Autor ehk üliõpilane loovutab ettevõttele intellektuaalomandi varalised õigused projekti tulemuste suhtes, mis on autori poolt loodud projekti täitmise käigus. 
 • Konfidentsiaalsuse tagamise leping. Üliõpilane kohustub hoidma konfidentsiaalsena kogu informatsiooni ning asjaolusid, mis on talle teatavaks saanud seoses projekti täitmisega.  
 • Kuna projektipraktika läbiviimisel teevad koostööd üliõpilane ja ettevõte ning ülikool siia subjektina kaasatud ei ole, siis ei osale ülikool selles protsessis juriidilise nõustamisega.

Header text

Header text

3. PRAKTIKAPAKKUMISED
 • Tööandjad saavad lisada oma praktikapakkumisi, esitada projektipraktika ideid ja tutvuda üliõpilaste profiilidega.
 • Üliõpilased saavad vaadata endale huvipakkuvaid praktikakohti ja neile kandideerida.
 • Enne praktikale minekut peab üliõpilane tutvuma enda instituudi praktikakorraldusega.
3.1 PRAKTIKAKORRALDUS ÜLIKOOLIS

Enne praktikale minekut peab üliõpilane tutvuma enda instituudi praktikakorraldusega või pöörduma praktika koordinaatori poole.

Tagasi üles